0-kerho: Työjärjestys

1. Kerhon tarkoitus

1.1. 0-kerho toimii Digit ry:n vanhempien opiskelijoiden yhteisenä kerhona ja avustaa nuorempia opiskelijoita 0-kerhon jäseniksi pääsemisessä.

1.2. 0-kerho kehittää valmiuksia valmistuneiden ja opiskelijoiden väliseen yhteistyöhön, sekä järjestää alumni-tyyppistä toimintaa valmistuneille ja kandidaatin tutkinnon suorittaneille.

1.3. Virallisesti kerho toimii Digit ry:n toimikuntana ja yhdistyksen hallituksen valvonnassa.

2. Kerhon jäsenet

2.1. Kerhon jäsenen tulee täyttää seuraavat vaatimukset

1) Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen tai IT-laitoksen DI-koulutusohjelmassa

2) Digit ry:n jäsenyys

2.2. Pääasiallisesti kerhon jäseneksi kutsutaan, mutta jos täyttää yllä mainitut kriteerit voi myös hakea jäsenyyttä kerhon johtoportaalta.

3. Kerhon johtoporras ja sen toiminta

3.1. Kerhon operatiivista toimintaa johtaa ja organisoi johtoporras.

3.2. Kerhon johtoportaan valitsee kerhon jäsenistö keskuudestaan Digit ry:n syyskokouksen yhteydessä.

3.3. Johtoportaan toimikausi on kalenterivuosi, jos jäsenistö ei suorita vallankaappausta tänä aikana (ks. kohta 5).

3.4. Johtoportaan kokoonpano ja tehtävät:

Johtaja

  • Kokousten valmistelu, koollekutsuminen ja johtaminen
  • Raportointi Digit ry:n hallitukselle

Varajohtaja

  • Haluta johtajaksi johtajan paikalle (ja hoitaa tämän tehtäviä tämän ollessa estynyt)
  • Valmistella alumni-toimintaa
  • 0-kerhon tapahtumista ja toiminnasta tiedottaminen

Henkilöstöpäällikkö

  • Kokouspöytäkirjojen kirjoittaminen
  • Jäsenrekisterin ylläpito ja uusien jäsenien kutsuminen kerhoon

3.5. Johtoportaan kokoonpano voi muuttua tarpeen mukaan. Johtoportaan kokoonpanon muutoksista päättää kerhon jäsenistö Digit ry:n syyskokouksen yhteydessä tai sähköpostiäänestyksellä johtoportaan esityksen perusteella (muutos muulla tapaa ks. kohta 5).

3.6. Johtoporras kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa johtajan tai varajohtajan kutsusta. Kesäisin ehkä harvemmin.

3.7. Johtoporras on päätösvaltainen, kun kokous on kohdan 3.6. mukaan koollekutsuttu ja paikalla on vähintään yli puolet johtoportaan jäsenistä.

4. Kerhon toiminta

4.1. Kerholla ei ole omaa taloudenhoitoa, vaan rahoituksen myöntää Digit ry:n hallitus oman harkintansa mukaan. Digit ry:n hallitus valvoo 0-kerhon toimintaa.

4.2. Kerhon toimintasuunnitelma hyväksytään Digit ry:n kokousten yhteydessä tai sähköpostiäänestyksellä.

4.3. Johtoporras voi halutessaan toteuttaa kerhon jäsenistön myötävaikutuksella myös muuta kerhon tavoitteen mukaista toimintaa.

5. Vallankaappaus

5.1. Kerhon jäsenistö voi aloittaa vallankaappauksen johtoporrasta vastaan, mikäli on tyytymätön johtoportaan toimintaan.

5.2. Vallankaappaus onnistuu, mikäli vähintään 3/4 kerhon jäsenistöstä laulaa todistettavasti samaan aikaan Teekkarihymnin Paavo Nurmen patsaalla kuukauden toisena tiistaina klo 00.00 sekä kannattaa vallankaappareiden esittämää uutta johtoporrasta.

5.3. Vallankaappaus on veretön.

5.4. Uusi johtoporras pääsee valtaan esitettyään vanhalle johtoportaalle todisteet vallankaappauksen onnistumisesta.

5.5. Mikäli vanha johtoporras on tyytymätön, kiistan ratkaisee Digit ry:n hallitus yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

6. Työjärjestyksen muuttaminen

6.1. Kerhon työjärjestystä voidaan muuttaa johtoportaan esityksestä joko sähköpostiäänestyksellä tai Digit ry:n kokousten yhteydessä.

Hyväksytty sähköpostiäänestyksen perusteella ja vahvistettu johtoportaan kokouksessa 8.9.2012.